رسیدن آداب دارد. وقتی رسیدی باید بمانی، باید بسازی باید مدام یادت باشد که چه قدر 
 
 زجر کشیدی تا رسیدی که آرزویت بوده برسی … وقتی رسیدی باید حواست باشد تمام
 
نشوی..
 
http://www.aftabir.com/news/2008/aug/31/images/d1564eeb0f7650c93cc7a7b6d7964e96.jpg


آنـقـدر دلـم از رفـتـنـت بـــــد شکـسـت کـه نـمـیـدانـم وقـتـی بـیـایـی،

کـدام تـکـه اش خـوشـحـال خـواهـد شـد!!!!!!!!